Vprašanja in odgovori


 • Na koliko časa moram opravljati izpit iz varnosti pri delu?

Roki za teoretično in praktično usposabljanje iz varnosti pri delu so določeni v izjavi o varnosti z oceno tveganja, ki je interni predpis za vsako posamezno podjetje. Na delovnih mestih, kjer je večja nevarnost za poškodbe in zdravstvene okvare pa rok za preizkus znanja ne sme biti daljši od dveh let.

 • Kje so določeni roki za opravljanje obdobnih zdravstvenih pregledov?

Roki za opravljanje obdobnih zdravstvenih pregledov so določeni v zdravstveni oceni tveganja, ki jo pripravi pooblaščeni zdravnik za vsako posamezno podjetje.


 • Kaj moram storiti, če se zgodi poškodba pri delu:
Za vsako poškodbo pri delu je potrebno izpolniti Prijavo o poškodbi pri delu (obrazec ER 8), ki ga mora izpolniti delodajalec. Delavec, ki se je poškodoval mora odnesti izpolnjen in potrjen obrazec » Prijava poškodbe pri delu k svojemu osebnemu zdravniku, delodajalec pa mora poslati kopijo obrazca na Inšpektorat za delo, če bo delavec zaradi takšne poškodbe odsoten več kot tri delovne dni.


 • Kaj mora imeti vsak delodajalec iz področja varnosti pri delu?
Vsak delodajalec mora izpolnjevati naslednje obveznosti:
 • izjavo o varnosti z oceno tveganja,
 • teoretično in praktično usposabljanje iz varnosti pri delu,
 • zdravstvene preglede za zaposlene
 • pregled delovne opreme,
 • zagotovljeno prvo pomoč,
 • meritve delovnih pogojev,
 • pogodbo s pooblaščenim zdravnikom in strokovnim delavcem za varnost in zdravje pri delu,
 • zdravstveno oceno tveganja,
 • vodenje evidenc iz področja varnosti pri delu.

 • Kaj moram zagotoviti pred pričetkom gradnje novega objekta ali pred pričetkom večjih vzdrževalnih del?
Investitor mora imeti izdelan varnostni načrt, imenovati mora koordinatorja II ki vrši nadzor nad vsemi izvajalci del,  če delo opravljajo varno oz. v skladu z varnostnim načrtom ter prijaviti mora gradbišče 14 dni pred pričetkom del na inšpekcijo za delo.

 • Za katere prekrške se lahko kaznuje naročnika oziroma investitorja objekta?

Naročnik oziroma investitor objekta se lahko kaznuje za naslednje prekrške:
 • ne imenuje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki opravlja nadzor nad vsemi izvajalci del iz področja varnosti pri delu na gradbiščih,
 • ne imenuje koordinatorja, ki sodeluje pri pripravi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in koordinatorja, ki vrši nadzor na gradbiščih
 • ne zagotovi izdelave varnostnega načrta,
 • ne prijavi gradbišča, ne ažurira prijave ter prijave ne namesti na vidno mesto,
 • ne upošteva splošna načela varnosti in zdravja pri delu v vseh fazah načrtovanja in priprave projekta

 • Katera podjetja morajo imeti izdelan požarni red?

Požarni red mora imeti izdelan vsako podjetje in mora biti prilagojen razmeram v podjetju. Priloge požarnega reda kot so evakuacijski načrti, požarni načrti pa so odvisne od tega kakšna je ocena požarne ogroženosti za posamezen objekt. Sestavni del požarnega reda so tudi razni kontrolni listi, evidence, izvlečki požarnega reda in navodila za posameznike in obiskovalce.


 • Kdaj je potrebno izdelati načrt evakuacije in požarni načrt?
Načrt evakuacije in požarni načrt se izdela za objekte za katere obstaja najmanj srednja požarna ogroženost oziroma za objekte v katerih je hkrati lahko več kot 100 ljudi.
Načrt evakuacije se izdela še za stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, stanovanjske stavbe za posebne namene, za hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev, druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, v stavbah za izobraževanje in znannstevno raziskovalno delo ter stavbah za zdravstvo.

Kontaktni podatki

Maksivar d.o.o.
Cesta Dolomitskega odreda 163
1000 Ljubljana
Tel: 01 2571 – 219
Fax: 01 256 0454
GSM: 041 779 628
E-mail: vesel.vlado@siol.net

Zaupajo nam

 • Silcoop d.o.o
 • Livarstvo, Szilagyi Ilona s.p.
 • Obnova Kočevje d.o.o.
 • Občina Vrhnika
 • VTZ d.o.o.
 • Galma d.o.o.,
 • Rodex d.o.o.,
 • Lestor d.o.o.
 • Interclass cars d.o.o.,
 • Alpfrigo d.o.o.
 • Rujz design d.o.o.
 • Roefix d.o.o.